Oppdatert, 26. oktober 2023.

 

Orientering om Kjeller flyhistoriske forening (KFF)

Etableringen av KFF

Sjefen for Luftforsvarets forsyningskommando (LFK) oppnevnte våren 1994 en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å opprette et bedriftsmuseum. Formålet var å gi et historisk bilde av utviklingen i tilknytning til flyplassen fra 1912 og frem til i dag.

Forslaget ble forelagt Forsvarets overkommando, som etter anbefaling fra Forsvarsmuseet ga sin tilslutning til å fortsette arbeidet. For å ta seg av den praktiske gjennomføringen, ble Kjeller flyhistoriske forening stiftet 12. oktober 1994. Foreningen fikk som oppgave å fungere som støtteforening for LFK i arbeidet med å ta vare på den historiske arv som er opparbeidet på Kjeller siden starten i 1912, med tanke på at det med tiden skulle bli mulig å etablere et bedriftsmuseum som kunne reflektere hovedtrekkene i denne unike og interessante utviklingen.

På stiftelsesmøtet ble det oppnevnt et interimsstyre, som skulle fungere frem til første årsmøte. Styret hadde følgende sammensetning: GenLt (P) Odd Svang Rasmussen (formann), Bjørg Jacobsen, Knut Kinne, Anders Lunde, Jorun Parborg, Per-Øyvind Skarphol og Ivar Windingstad.

Det ble ved starten etablert 15 forskjellige faggrupper. Antall faggrupper ble etter hvert øket til over 20. KFF fikk stilt til disposisjon en tidligere militær enebolig på Brøtertoppen, Kirkeveien 43, for forenings- og gruppeaktiviteter. Det ble nedlagt en betydelig dugnadsinnsats for å sette boligen i brukbar stand, og skuffelsen var stor da KFF i 1996 måtte gi fra seg huset og flytte aktiviteten til Kjeller gård, som på dette tidspunkt var i en tilstand av sterkt forfall. En ny stor dugnadsinnsats igjen nødvendig for å sette huset i brukbar stand.
KFF fikk etter hvert dessuten disponere det gamle Fotobygget i ‘Måsasvingen’ og en del av 'Tobis-hangaren' i Småflyhavna til sine aktiviteter. Torbjørn Syverstad og Finn Heimdal bygget denne hangaren ifm etableringen av flyverkstedet Aeromech AS. Aeromech bygde senere en ny og bedre hangar vegg i vegg med den gamle, og flyttet sin verkstedaktivitet dit. KFF fikk fra da disponere det gamle bygget som var overtatt av Forsvarsbygg.
Etter at den sivile flyhavarikommisjonen fikk nye etablissementer på sørsiden av rullebanen, overtok Forsvarsbygg Havarihangaren som i dag disponeres av KFF.
I de nevnte bygningene huser KFF i dag gjenstander og restaurerte fly som utgjør bedriftsmuseum for Forsvarets tidligere flyrelaterte virksomhet på Kjeller.  

Gjenoppbygging/restaurering av fly

Shorthorn

Shorthorn ble fra 1997 bygget opp fra grunnen av etter tegninger til fly som skulle brukes av Marinen (M.F.2) med flottører. Flyet er derfor litt kraftigere og tyngre enn de første som ble bygget til Hærens flyvevesen (F.F.2). M.F.2 var utstyrt med en 150 Hk Sunbeam motor og firebladet propell. På Kjeller ble det arbeidet med å overhale en 8 sylindret 70 Hk Renault-motor for at den skulle bli kjørbar, men den var noe for svak til å fly. Det ble derfor også arbeidet med en 100 Hk Lycoming motor med tannreim-gearkasse, men ingen av alternativene ble sluttført.

DH82 Tiger Moth

Tiger Moth 189, LN-KFT, ble opprinnelig bygget ved Hærens Flyvemaskinfabrik på Kjeller som del av en en serie på 37 flymaskiner. Den fikk ved ferdigstilling i 1935 registreringsnummer 189. Flyet ble benyttet ved Hærens Flyveskole på Kjeller og var en stund utstyrt med maskingevær (betegnet som skytefly).

Flyet ble i aprildagene 1940 evakuert fra Østerdalen til Sverige sammen med seks andre treningsfly. Disse ble overtatt av svenskene, og 189 fikk svensk sivil registrering, SE-ALP, fram til 1961. Det ble senere lagret på en låve og var i en bedrøvelig tilstand da KFF fant fram til den. Flyet ble kjøpt tilbake til Norge i 1997, og ble siden fullrestaurert. Det sto ferdig gjenoppbygd av KFF 22. august 2006  med registrering LN-KFT og gyldig luftdyktighetsbevis. Det er et av Norges eldste luftdyktige fly, og en av verdens eldste flygende Tiger Moth. Det flys og vises frem på flystevner og ved spesielle anledninger.

Fairchild PT 19 Cornell

En Faircild PT 19 Cornell, fra 1942, havarerte i England for for et par, tre ti-år siden. Det har etter at KFF kjøpte vraket, over flere år vært under gjenoppbygging med mål om flybar status. Cornell’en var skolefly for norske flyelever i Little Norway i Canada under krigen. PT-19 ble etter krigen videreført som treningsfly i Luftforsvaret frem til 1957, da de ble byttet ut med Saab Safir som senere ble erstattet av SAAB Safari.

Skroget mdd sentervinge og motor installert sto ferdig i 2012. Etter ferdigstilling av vingene i 2019, og påfølgende montering mot sentervingen, ble det imidlertid påvist avvik mellom sentervinge og yttervinger, samt ift braketter for flaps.
Foreningen har brukt noe tid på å få klarlagt eventuelle korrigerende tiltak. Flyet med vinger og haleparti er blant annet kontrollmålt med laser. Etter å ha konsultert flysnekkerkyndige, konkluderte vi imidlertid med at KFF ikke så seg i stand til å bringe flyet videre til luftdyktig status.

DH60M Moth

de Havilland DH60 Moth, et skole- og treningsfly som ble bygget av de Havilland i en tiårsperiode fra 1925, ble i et antall av 10 fly bygget på lisens ved Kjeller flyfabrikk fra 1930 til 1932.
Et tidligere vrak av DH 60 Moth ble kjøpt fra Australia i 2006. Det hadde havarert i Australia i 1930. Flere forsøk der på reparasjon/gjenoppbygging hadde over år blitt foretatt, men oppgitt.
Etter langvarig arbeid og stor innsats fra frivillige ved KFF,
og overhaling av motoren i England, ble flyet gitt Luftdyktighetsbevis våren 2017. Flyet som har registreringsnummer LN-KFM, er Norges eldste fly med luftdyktighetsbevis.
Flyet
er malt tilsvarende fly nr. 125 som var det siste DH60 Moth som ble levert fra Kjeller flyfabrikk.
Formell ‘
avduking’ med etterfølgende flyvning ble foretatt 9 mai 2017.

DH100 Vampire

KFF ble i 1996 medeier (1/3) i Vampire ZK-P, med sivil registrering LN-JET. Hovedeier er Øyvind Ellingsen. Flyet ble holdt i flybar stand og vist frem på flystevner etc. Da gangtiden var brukt opp ble flyet høsten 2011 fløyet til Jarlsberg, hvor Ellingsen har hangar hvor det stilles ut.
Ellingsen og KFF har over noe tid vært i prosess med å finne kjøper til flyet. 

CF-104 ‘Starfighter’

I tillegg til ovennevnte KFF-fly, har KFF utstilt en CF-104 tidligere operative i Luftforsvaret. Flyet hangarers i den såkalte Havarihangaren som disponeres av KFF. Flyene benyttes som utstillings-/demonstrasjonsformål bl.a. ifm senere omtalte ‘Den kulturelle Skolesekken’ for ungdomsskolene i Lillestrøm kommune, og forøvrog som utstillingsobjekter ved de årlige Flydagene på Kjeller. CF-104 holdes i stand for statisk utstilling, dvs vi har ikke planer om å gjøre de flydyktige.

Simulatorer

KFF har også hatt to simulatorprosjekter, ett for F-16, og ett for CF-104. Til den siste fikk vi et skrog som hadde vært brukt til trening i skrogreparasjoner ved Kjevik. Det ble skåret av bak cockpit og er overført Flysamlingen for ferdigstilling hos Flysamlingen som CF-104 simulator.

Modellkammer

KFF har et modellkammer med modeller i ¼ skala av Tiger Moth (Sigurd Børresen), Fokker C V (John Oksvang) og Bristol Fighter, F.F. 9 «Kaje» og «Wright Flyer» (Leif Westnes), Maurice Farman «Longhorn» (Leif Westnes), og F-16A (Lockheed Martin). Noen av modellene har vært fløyet radiostyrte tidligere. Vi har også utstilt plastmodeller av Luftforsvarets tidligere fly, samt større og mindre komponenter uniformer knyttet til Forsvarets virksomhet på Kjeller.

Aktiviteter

KFF har i samarbeid med flyklubbene i Småflyhavna, deltatt i de årlige ‘flydager’ som normalt arrangeres i juni hvert år - unntak var 2020 og 2021 pga Korona-pandemien. Flydagene har samlet tusener av skuelystne og et stort antall fly har deltatt.  

KFF er et forum til aktivitet og hygge for mange i området rundt Kjeller. Her møtes pensjonister og yrkesaktive fra flymiljøet på Kjeller, både sivile og militære, til felles berikelse.

KFF har bidratt en årrekke til 'Den kulturelle skolesekken' for skolene i Lillestrøm kommune (tidligere i Skedsmo). Det er et tilbud ift lokal kulturarv til samtlige elever på 9. års-trinn ved ungdomsskolene i kommunen. Hovedmålet er å inspirere og skape interesse blant elevene for Kjeller flyplass sin historie og for flyvning og flyteknologi generelt. Aktuelle temaer har vært fly, fly/flydesign, og historie - bl. a Kjeller under 2. verdenskrig. Tilbudet gjennomføres i løpet av tre (11 skoledager) i april/mai hvert år. Årets (2023) arrangement av 'Skolesekken' var orienteringene fordelt på fire stasjoner, før og etter lunsj med i alt rundt 1300  elever.

Framtiden for Kjeller flyplass

Ved Stortingsbeslutning 2016 var Forsvaret opprinnelig pålagt å avvikle sin virksomhet ved Base Kjeller før 1. januar 2023, og Forsvarsbygg å avhende sine bygninger og areal. KFF har leieavtaler med Forsvarsbygg for de tre bygningene som vi disponerer. Avtalene ble sist fornyet/forlenget i oktober 2023, og da ut 2026.

Stortinget har pålagt Forsvaret og kommunen at Forsvarets historie på Kjeller skal ivaretas. Lillestrøm kommune som nå er reguleringsmyndighet, er i i forbindelse med pålegget i god prosess der de i har vist vilje til å ivareta det historiske miljøet inklusiv endog en del av flyplassen til veteranflyvirksomhet.  Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) ble i sin tid etablert som 'paraplyorganisasjon' for interessentene (inklusive KFF) på flyplassen. KFK forestår den politiske og kulturelle ivaretagelse ift lokale og sentrale myndigheter. KFF er representert i KFK sitt styre.

Riksantikvaren (RA) har studert virksomhet og anlegg på Kjeller, og foreløpig antydet vern av deler av det militære området, samt flere bygninger. De vurderer endog å bevare hele eller deler av rullebanen. RA har imidlertid stilt sin prosess i bero i påvente av kommunens planer for området.

 

Kjerller flyhistoriske forening

26. oktober 2023