Orientering om Kjeller flyhistoriske forening (KFF)

Etableringen av KFF

Sjefen for Luftforsvarets forsyningskommando (LFK) oppnevnte våren 1994 en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å opprette et bedriftsmuseum. Formålet var å gi et historisk bilde av utviklingen i tilknytning til flyplassen fra 1912 og frem til i dag.

Forslaget ble forelagt Forsvarets overkommando, som etter anbefaling fra Forsvarsmuseet ga sin tilslutning til å fortsette arbeidet. For å ta seg av den praktiske gjennomføringen ble Kjeller flyhistoriske forening stiftet 12. oktober 1994. Foreningen fikk som oppgave å fungere som støtteforening for LFK i arbeidet med å ta vare på den historiske arv som er opparbeidet på Kjeller siden starten i 1912, med tanke på at det med tiden skulle bli mulig å etablere et bedriftsmuseum som reflekterer hovedtrekkene i denne unike og interessante utviklingen.

På stiftelsesmøtet ble det oppnevnt et interimsstyre, som skulle fungere frem til første årsmøte. Styret hadde følgende sammensetning: GenLt (P) Odd Svang Rasmussen (formann), Bjørg Jacobsen, Knut Kinne, Anders Lunde, Jorun Parborg, Per-Øyvind Skarphol og Ivar Windingstad.

Det ble ved starten etablert 15 forskjellige faggrupper, og antallet ble etter hvert øket til over 20. Ved starten fikk KFF stilt til disposisjon en enebolig på Brøtertoppen, Kirkeveien 43, for forenings- og gruppeaktiviteter. Det ble nedlagt en betydelig dugnadsinnsats for å sette boligen i brukbar stand, og skuffelsen var stor da KFF i 1996 måtte gi fra seg huset og flytte til Kjeller gård, som på dette tidspunkt var i en tilstand av sterkt forfall.

En ny stor dugnadsinnsats ble nødvendigift Kjeller Gård for å sette huset i brukbar stand. KFF fikk etter hvert dessuten disponere det gamle Fotobygget i ‘Måsasvingen’ og en del av 'Tobis-hangaren' i Småflyhavna til sine aktiviteter. Torbjørn Syverstad og Finn Heimdal bygget denne hangaren ifm etableringen av flyverkstedet Aeromech AS. Senere bygde de en ny og bedre hangar ved siden av og flyttet sin verkstedaktivitet dit, der Aeromech fortsatt er i dag. Etter at den sivile flyhavarikommisjonen fikk nye etablissementer, fikk foreningen også disponere den såkalte Havarihangaren. I disse tre bygningene huser KFF i dag gjenstander og restaurerte fly som utgjør Kjeller bedriftsmuseum. KFF har siden 1999 og 2000 hatt leiekontrakter med Forsvarsbygg for de tre bygningene.

Gjenoppbygging/restaurering av fly

Shorthorn

Shorthorn er bygget fra grunnen med start i 1997 etter tegninger til fly som skulle brukes av Marinen (M.F.2) med flottører. Flyet er derfor litt kraftigere og tyngre enn de første som ble bygget til Hærens flyvevesen (F.F.2). M.F.2 var utstyrt med en 150 Hk Sunbeam motor og firebladet propell. På Kjeller ble det arbeidet med å overhale en 8 sylindret 70 Hk Renault motor for at den skulle bli kjørbar, men den er antakelig for svak til å fly. Det har derfor også vært arbeidet med en 100 Hk Lycoming motor med tannreim-gearkasse, men ingen av alternativene er blitt ferdige.

DH82 Tiger Moth

Tiger Moth 189, LN-KFT, startet sitt liv i 1934 da den ble bygget ved Hærens Flyvemaskinfabrik på Kjeller i en serie på 37 flymaskiner. Den fikk i 1935 registreringsnummer 189. Flyet ble benyttet ved Hærens Flyveskole på Kjeller og var en stund utstyrt med maskingevær (betegnet som skytefly). Flyet ble evakuert til Sverige i april 1940 sammen med seks andre treningsfly. De ble overtatt av svenskene, og 189 fløy med svensk registrering SE-ALP fram til 1961. Det ble seinere lagret på en låve og var i en bedrøvelig tilstand da det ble funnet etter mange år. Flyet ble kjøpt tilbake til Norge i 1997, og er siden fullrestaurert, og sto 22. august 2006 ferdig gjenoppbygd av KFF som LN-KFT med gyldig luftdyktighetsbevis. Det er et av Norges eldste luftdyktige fly, og en av verdens eldste flygende Tiger Moth. Det flys og vises frem på flystevner og ved spesielle anledninger.

Fairchild PT 19 Cornell

En Faircild PT 19 Cornell, fra 1942 som havarerte i England for noen år siden, har i flere år vært under gjenoppbygging til flybar status. Skroget er nå komplett med motor installert. Det har vært arbeidet med å reparere vingene, men etter monteringen ble det påvist avvik, som foreningen for tiden jobber med å få korrigert. Man er imidlertid usikker på hvordan arbeidet mot luftdyktighet kan videreføres.
Cornell’en var skolefly for norske flyelever i Little Norway i Canada under krigen, og i Norge frem til 1957 da de ble byttet ut med Saab Safir som senere ble erstattet av SAAB Safari.

DH60M Moth

Det ble bygget ti DH60M Moth ved Kjeller flyfabrikk fra 1930 til 1932. Et vrak av DH 60M Moth ble kjøpt fra Australia i 2006. Det hadde havarert der i 1930. Flere forsøk på reparasjon hadde over årene blitt foretatt, men til slutt ble vraket avertert til salgs.
Etter langvarig arbeid og stor innsats fra frivillige ved KFF, ble Moth'en gitt Luftdyktighetsbevis våren 2017. Motoren var overhalt i England. Flyet som har registreringsnummer LN-KFM, er Norges eldste fly med luftdyktighetsbevis. Det er malt opp tilsvarende fly nr 125 som var det siste DH60 Moth som ble levert fra Kjeller flyfabrik.
Formell ‘avdukning’ med etterfølgende flyvning ble foretatt 9 mai 2017.

DH100 Vampire

KFF ble i 1996 medeier (1/3) i Vampire ZK-P, med sivil registrering LN-JET. Hovedeier var Øyvind Ellingsen. Det var fare for at dette flyet kunne bli solgt til utlandet. Flyet ble holdt i flybar stand og vist frem på flystevner etc. Da gangtiden var brukt opp ble flyet høsten 2011 fløyet til Jarlsberg, hvor Ellingsen har hangar hvor det stilles ut.

CF-104 ‘Starfighter’ og UH-1B

I tillegg til ovennevnte KFF-fly, har KFF utstilt en CF-104 og en UH-1B tidligere operative i Luftforsvaret. Disse hangarers i den såkalte Havarihangaren som disponeres av KFF. Flyene benyttes som demonstrasjonsformål bl.a. ifm senere omtalte ‘Skolesekken’ for ungdomsskolene i Skedsmo, samt under de årlige Flydagene på Kjeller. Flyet og helikoptret holdes i stand for statisk utstilling, dvs vi har ikke planer om å gjøre de flydyktige.

Simulatorer

KFF har også hatt to simulatorprosjekter, ett for F-16, og ett for CF-104. Til den siste fikk vi et skrog som hadde vært brukt til trening i skrogreparasjoner ved Kjevik. Det ble skåret av bak cockpit og skal nå skal bli en CF-104 simulator ved Flysamlingen på Gardermoen. En 'mockup' av en F-16 cockpit til bruk som våpentrener på Kjevik er fortsatt hos KFF og kan gjøres til en enkel F-16 simulator slik de har gjort på Sola flymuseum.

Modellkammer

KFF har et modellkammer med modeller i ¼ skala av Tiger Moth (Sigurd Børresen), Fokker C V (John Oksvang) og Bristol Fighter, F.F. 9 «Kaje» og «Wright Flyer» (Leif Westnes), Maurice Farman «Longhorn» (Leif Westnes), og F-16 (Lockheed Martin). Noen av modellene har vært fløyet radiostyrte. Det er også utstilt plastmodeller av Luftforsvarets fly, samt større og mindre komponenter knyttet til Forsvarets virksomhet på Kjeller.

Aktiviteter

KFF har i samarbeid med flyklubbene i Småflyhavna arrangert årlige ‘flydager’ i månedsskiftet mai/juni hvert år. Flydagene har samlet tusener skuelystne og et stort antall fly har deltatt. Det store trekkplasteret i 2019 var oppvisning av to F-16 og en F-35.

KFF er et forum til aktivitet og hygge for mange i området rundt Kjeller.  Her møtes pensjonister og yrkesaktive fra flymiljøet på Kjeller, både sivile og militære, til felles berikelse

KFF har bidratt en årrekke til Skedsmoskolenes (nå Lillestrømskolenes) ‘Den kulturelle skolesekken’. Det er et tilbud ift lokal kulturarv til samtlige elever på 10. - nå 9. års-trinn - ved ungdomsskolene. Hovedmålet er å inspirere og skape interesse blant elevene for Kjeller flyplass sin historie og for flyvning og flyteknologi generelt. Aktuelle temaer har vært fly, fly/flydesign, og historie (bl. a Kjeller under 2. verdenskrig). Tilbudet gjennomføres i løpet av ca én uke (fem skoledager) i april/mai (tidligere i september) hvert år. Det siste året vi hadde mulighet å arrangere Skolesekken pga Korona-situasjonen, 2019. Da var orienteringene fordelt på fire stasjoner, før og etter lunsj med i alt ca 700 elever. Skolesekken ble tidlig kansellert for 2020, mens vi var kommet langt i forberedelsene for nye Lillestrøm kommune da den ble kansellert i vår.
De ulike aktivitetene er beskrevet i et lærerhefte, og opplegget evalueres hvert år.

Framtiden for Kjeller flyplass

Forsvaret er pålagt å avvikle sin virksomhet ved Base Kjeller før 1. januar 2023, og Forsvarsbygg å avhende sine bygninger og areal. KFF har leieavtaler med Forsvarsbygg for tre bygninger som vi disponerer. Avtalene ble fornyet/forlenget i mai 2018, men pga nedleggelse ved Kjeller, bare fram til 30 juni 2022.

Stortinget har pålagt Forsvaret og kommunen at Forsvarets historie på Kjeller skal ivaretas. Lillestrøm kommune som nå er reguleringsmyndighet, er i i forbindelse med pålegget i god prosess der de i stor grad har vist vilje til å ivareta det historiske miljøet inklusiv endog en del av flyplassen til veteranflyvirksomhet.  Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) ble i sin tid etablert som 'paraplyorganisasjon' for interessentene (inklusive KFF) på flyplassen, for primært for å forestå den politiske og kulturelle påvirkningen mot lokale og sentrale myndigheter. KFF er representert i KFK sitt styre.

KFK utredet 2015-16 med bidrag fra blant andre Skedsmo kommune, hvordan flyhistorien på Kjeller kunne tas vare på, samtidig som kommunen kan utvikle det ‘frigitte’ området. Dette mente man best kunne gjøres ved å sette av plass til et nasjonalt senter for luftfartøyvern på Kjeller. Modellen for slikt senter var sjøfartøyvern andre steder i Norge, og The Shuttleworth Collection ved Old Warden Aerodrome i England. Ideen med Luftfartøyvernsenter videreføres nå i kommunens prosess mot sentrale myndigheter.

Riksantikvaren (RA) har studert virksomhet og anlegg på Kjeller, og foreløpig antydet vern av deler av det militære området, samt flere bygninger. De vurderer endog å bevare hele eller deler av rullebanen. RA har imidlertid stilt sin prosess i bero i påvente av kommunens planer for området.

 

Kjerller flyhistoriske forening

20 juni 2021