VEDTEKTER

FOR

KJELLER FLYHISTORISKE FORENING

Org. Nr. 986 122 907

2020-05-04

 

§1. ORGANISASJON

Foreningens navn er Kjeller flyhistoriske forening (KFF). Foreningen ble stiftet 12. oktober 1994 med Skedsmo (nå Lillestrøm) kommune som hjemsted.

§2. VISJON

KFF bidrar effektivt til å ivareta det historiske miljøet som knytter seg til Forsvarets virksomhet på Kjeller som operativ base, flyfabrikk, og moderniserings- og vedlikeholdsenter for militært luftmateriell.

§3. FORMÅL OG OPPGAVER

Formålet omfatter Hærens historiske flyrelaterte virksomhet før Den annen verdenskrig, samt Luftforsvarets og Forsvarets aktiviteter på Kjeller etter verdenskrigen, inkludert virksomheten til Luftforsvarets forsyningskommando (LFK), Forsvarets logistikkorganisasjon Kjeller, Forsvarsmateriell Luftkapasiteter, tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK), Aerospace Industrial Maintenance Norway AS og Kongsberg Aviation Maintenance Systems AS (KAMS).

Foreningen skal fungere som bedriftsmuseum for den flyrelaterte virksomheten på Kjeller flyplass, og skal ivareta flyplassens historiske arv ved registrering, innsamling, bevaring, restaurering og fremvisning av bevaringsverdig materiell og dokumentasjon. Et utvalg av tekniske materielltyper skal søkes holdt i funksjonsdyktig stand.

Foreningen skal samarbeide med tilsvarende flyhistoriske foreninger, og med museer i inn- og utland, ved å tillate forskning i arkivert materiell og gi anledning til utlån av materiell til bruk for utstillinger når dette anses tjenlig for foreningens formål.

§4. MEDLEMSKAP OG ANSVAR

Alle som har interesse av å støtte foreningens formål kan opptas som personlige medlemmer.

Personlige medlemmer har anledning til å registrere egne husstandsmedlemmer (ektemake, samboer og hjemmeboende barn under myndighetsalderen) som familiemedlemmer i foreningen (se ellers §11).

Bedrifter og institusjoner kan opptas som støttemedlemmer.

Alt arbeid for foreningen er basert på frivillig innsats og personlig interesse, og medlemmene har derfor et personlig og kollektivt ansvar for å skape et inspirerende og motiverende sosialt samarbeide, basert på tillit og gjensidig respekt.

Medlemmer som gjennom egeninnsats gjennom lengre tid har bidratt i betydelig grad til å fremme foreningen formål, kan av Styret utnevnes til Æresmedlemmer.  Æresmedlemskap gjøres normalt kjent på årets siste arrangement.

Dersom et medlem ved grov uaktsomhet har vært skyld i skader på foreningens historiske materiell, har misligholdt forpliktelser eller har bidratt til å ødelegge et inspirerende og motiverende sosialt samarbeide, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen. Eksklusjoner kan ankes inn for Ordinært eller Ekstraordinært årsmøte.

§5. OPPGAVEFORDELING

Medlemmene bør gå aktivt inn for å fremme foreningens formål ved å stille seg til rådighet for gruppearbeid, møtevirksomhet eller annen innsats for foreningen.

Foreningens oppgaver fastsettes av Årsmøtet og/eller Styret. Styret kan oppnevne daglig leder, og arbeidsgrupper eller komiteer etter behov, og fordele arbeidsoppgavene basert på medlemmenes interesseområder.

§6. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Skriftlig innkalling sendes medlemmene senest tre uker før fastsatt møtedato.

Innkallingen skal inneholde:
Saksliste, årsberetning, regnskap og budsjettforslag for kommende driftsår, samt forslag til valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer, valgkomité og revisor.

Forslag til endring av foreningens vedtekter skal sendes ut sammen med møteinnkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende senest 15. februar.

Årsmøtet velger møteleder, referent og stemmetellere. Disse skal ikke være medlemmer av det avgående styret.

§7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Når minst 10% av medlemmene krever det, eller når Styret finner det nødvendig, skal det innkalles til Ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til møtet, og som er tatt med i innkallingen.

§8. STYRET

Styret er underlagt vedtak besluttet av Årsmøtet. Styret skal bestå av:

En formann, fem medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges av Årsmøtet.

I tillegg har Plasskommandant Kjeller, Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA) og Kongsberg Aviation Maintenance Services rett til å utnevne en observatør hver.

Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst fire av Styrets valgte medlemmer er til stede. Saker avgjøres ved alminnelig flertall.

Varamedlem og utnevnte observatører har talerett på styremøter.

Varamedlemmer har ikke stemmerett dersom Styret ellers er fulltallig.

Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Styret organiserer selv sin virksomhet, inkludert hvem av Styrets medlemmer som skal dekke formannens oppgaver ved fravær, og hvem som skal ivareta andre spesielle funksjoner.

Det skal utpekes en referent som fører referat/møteprotokoll fra styremøtene.

§9. STYRETS OPPGAVER

Styret har følgende oppgaver, plikter og fullmakter:

  • sørge for at vedtektene og årsmøtevedtak etterleves
  • holde kontakt med Forsvarets Plasskommandant, Forsvarsmateriell Luftkapasiteter og Kongsberg Aviation Maintenance Services
  • fastsette arbeidsoppgaver og lede/koordinere virksomheten. Styret skal i den forbindelse fatte nødvendige vedtak som vil være bindende for foreningens medlemmer, og for samarbeidende personer/enheter
  • ivareta og utvikle kontakten med eksterne samarbeidspartnere
  • avholde minst ett styremøte hvert kvartal
  • invitere medlemmene til foreningens arrangementer, inkludert medlemsmøter, besøk eller utflukter med et aktuelt eller flyhistorisk tema
  • innkalle til Årsmøtet i samsvar med vedtektene
  • Forvalte foreningens eiendeler og økonomi etter god skikk og bruk.

Foreningens formann og kasserer har prokura i felleskap.

§10. VALG

Styrets medlemmer velges for to år om gangen, men slik at bare halvparten av Styrets medlemmer og varamedlemmer står på valg på hvert Årsmøte.

Forslag til nye medlemmer sendes formannen i valgkomiteen innen utgangen av januar måned. Forslag kan også fremmes som benkeforslag på Årsmøtet.

Valgkomiteen velges for ett år. Den har tre medlemmer, og velger selv sin formann.

Revisor oppnevnes for ett år.

Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene. Det kan stemmes med skriftlig fullmakt, men kun en fullmakt pr. medlem. Fullmakter kan ellers sendes direkte til Styret. Hvis noen av de tilstedeværende forlanger det, skal det foretas skriftlig avstemning.

Æresmedlemmer og personlige medlemmer som betaler medlemskontingent, har alle stemmerett.

§11. KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for ett år om gangen. Familiemedlemmer og skoleungdom/studenter som er under 25 år, betaler ikke kontingent.

Nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i oktober, november eller desember betaler ikke kontingent for innmeldingsåret.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent fra og med kalenderåret som følger etter Styrets vedtak om Æresmedlemskap.

§12. ØKONOMISK STØTTE

Offentlige instanser, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner som yter økonomisk støtte eller annen bistand til foreningens arbeid, får status som Støttemedlemmer.

Støttemedlemmer inviteres til foreningens arrangementer.

§13. VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtektene kan bare skje på Ordinært årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

Forslag til vedtektsendringer må være Styret i hende før 15. februar.

For å være gyldige må endringer i vedtektene godkjennes Plasskommandant Kjeller, Forsvarsmateriell Luftkapasiteter og av Kongsberg Aviation Maintenance Services AS.

§14. OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare tas av Årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte, i tillegg til godkjennelse av Plasskommandanten Kjeller, Forsvarsmateriell Luftkapasiteter og Kongsberg Aviation Maintenance Services.

Ved oppløsning treffer det sittende styre, i samråd med Plasskommandant, Forsvarsmateriell og Kongsberg Aviation, disposisjoner som gjelder foreningens aktiva.

Materiell og dokumenter som er mottatt som lån, skal returneres til sine eiere.

Forsvarsmuseet har disposisjonsrett over alt materiell som er mottatt fra og via Forsvaret.

§15. GYLDIGHET

Vedtektene ble fastsatt på foreningens første årsmøte, torsdag 16. mars 1995, og sist endret på Årsmøtet 2020 (avholdt nettbasert/elektronisk 4 mai 2020).